هوی متال ریتم گیتار (۱ و ۲)

30,000 تومان

عنوان : هوی متال : ریتم گیتار(1 و 2) / تروی استتینا
نویسنده/نویسندگان : مجتبی غفوری
مترجم : مجتبی غفوری
نام انتشارات : تهران : مجتبی غفوری
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 75
چاپ: اول/1383
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 9-4572-06-964
شماره کتابشناسی ملی: 83732م