همنوازی در موسیقی

5,000 تومان

عنوان : همنوازی در موسیقی
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر چندگاه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 84
چاپ: اول/1380
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 5-92797-964
شماره کتابشناسی ملی: 7918211م