مضرراب سنتور دیزانی (درجه یک)

120,000 تومان

نام محصول:مضراب سنتور دیزانی درجه یک

چوب:گردو