مشق نی جلد(جلد اول)

19,500 تومان

عنوان : مشق نی جلد(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : مسعود جاهد
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :7
تعداد صفحه: 115
چاپ: اول/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-71-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4909355