متد ارف تا چهارگاه (جلد دوم)

12,000 تومان

عنوان : متد ارف تا چهارگاه
نویسنده/نویسندگان : مهدی آذرسینا
مترجم : –
نام انتشارات : مرکز موسیقی حوزه هنری
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1385
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 4-20-506-964
شماره کتابشناسی ملی: 8447268م