متد ارف تا چهارگاه (جلد اول)

12,000 تومان

عنوان : متد ارف تا چهارگاه
نویسنده/نویسندگان : مهدی آذرسینا
مترجم : –
نام انتشارات : مرکز موسیقی هنری
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 76
چاپ: اول/1385
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 7-199-506-964
شماره کتابشناسی ملی: 8447268م