قطعه های زیبا، ساده و آشنای دنیای موسیقی برای پیانو ۱

35,000 تومان

عنوان : قطعه های زیبا ساده و آشنای دنیای موسیقی برای پیانو کتاب اول
نویسنده/نویسندگان : ناصر شکرایی
مترجم : محمدرضا نوائی نژاد
نام انتشارات : تهران،سرود
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 139
چاپ: سیزدهم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-05-802625-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3964124