قبیله ی لیلی

10,000 تومان

عنوان : قبیله ی لیلی
نویسنده/نویسندگان : مسعود زرگر
مترجم : –
نام انتشارات : آتنا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: دوم/1388
شمارگان: 1200 نسخه
شابک : 3-62-5586-964
شماره کتابشناسی ملی: 8217220م