سازشناسی سازهای ارکستر سمفونیک

9,000 تومان

عنوان : سازشناسی(سازهای ارکستر سمفنیک و دورانهای مختلف)
نویسنده/نویسندگان : مرتضی مبکی
مترجم : –
نام انتشارات : پارت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 70
چاپ: چهارم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 7-04-5664-964-979
شماره کتابشناسی ملی: 11210-77م