ده دفتر آموزش گیتار کلاسیک

35,000 تومان

عنوان : ده دفتر آموزش گیتار کلاسیک (دفتر اول)
نویسنده/نویسندگان : رضا فدائی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 64
چاپ: دوم/1396
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 0-44-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3336152