درک و دریافت موسیقی

150,000 تومان

عنوان : درک و دریافت موسیقی
نویسنده/نویسندگان : راجر کیمی ین
مترجم : حسین یاسینی
نام انتشارات : نشر چشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 983
چاپ: چهاردم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-48-6194-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 805075م