افکت شناسی دیجیتال

20,000 تومان

عنوان : افکت شناسی دیجیتال
نویسنده/نویسندگان : ایمان محبی
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 87
چاپ: اول/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 2-04-5556-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 2082035