آموزش نی جلد اول

38,000 تومان

عنوان : آموزش نی جلد اول
نویسنده/نویسندگان : عبدالنقی افشارنیا
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-15-802628-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3639095