آموزش نی جلد دوم

30,000 تومان

عنوان : آموزش نی جلد دوم
نویسنده/نویسندگان : عبدالنقی افشارنیا
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 132
چاپ: دوم/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابم : 8-72-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3639095